Our Team

Adams Fan

Founder / CCO

Hang Xu

CTO

Edward Yang

Product Manager

Pan Gu

Public Relations

Potato Zhang

Technologist

Enzo Wu

Creative

Wei Cai

Creative

Lluvia Chen

Strategist

Elio Liu

Creative

Luna Shi

Innovation