Our Team

Adams Fan

Founder / CCO

Hang Xu

CTO

Edward Yang

Product

Danny Low

Information

Pan Gu

Public Relations

Potato Zhang

Technologist

Enzo Wu

Creative

Wei Cai

Creative

Lluvia Chen

Strategist

Ran Zhu

Creative

Elio Liu

Creative