Our Team

Yuxi Wen

Creative

Lynn Xu

Strategist

Edward Hu

Creative

Yifan He

Creative

Sherry Xue

Creative

Shiya Huang

Creative

Jimyi Xu

Head of Communications

12